2014-12-30

Dokumenty do pobrania

 

 

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U.  2009 nr 62 poz. 504).
Procedura ubiegania się o opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie na przeprowadzenie imprezy masowej.
TERMINY:
  1. Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM PSP w Sopocie z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił  i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
  2. KM PSP wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  3. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach/terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organizator imprez przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia przekazuje Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje wynikające z art.30 ust.2 w/w ustawy
 
KONTROLE
KM PSP przeprowadza kontrolę obiektu/terenu
- obowiązkowo przed wydaniem opinii
- w trakcie trwania imprezy masowej
DOKUMENTY :
I. Wniosek o wydanie opinii
II. Potwierdzenie dokonanej zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej w wysokości 17,- zł ( na konto Urzędu Miasta Sopot )
III. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem
IV. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie trwania imprezy masowej
V. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
VI. Informację o:
  1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  4. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
  5. sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej  – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
  6. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
  7. odpłatności za wstęp na imprezę;
 
VII. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
VIII. Regulamin obiektu /terenu, wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
IX. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej
X. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej

Uwaga:dokumenty należy przedkładać w 2 egz., trwale spiętych. Po zatwierdzeniu i opieczętowaniu 1 egz. zostanie zwrócony organizatorowi
Postawy prawne:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).
2. . Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504).
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009r., Nr 135, poz. 1113).
 
 
Poniżej zamieszczono również materiały oraz dokumenty do pobrania dotyczące imprez masowych, odbioru obiektów na terenie Miasta Sopotu oraz wydania zaświadczenia o zaistniałym pżarze lub miejscowym zagrożeniu.

Załączniki

  Wniosek o wydanie o...za masowa.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Graficzny plan obie...go opisem.doc 13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Instrukcja postępo...y masowej.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie obiektu...o odbioru.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie z...zdarzeniu.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz dokumentów j...hnicznego.jpg 356,2 KB (jpg) szczegóły pobierz